ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

(Hatályos 2022. június 1-től)

A jelen Tájékoztató a www.betteebead.com weboldal ("Honlap") használata, olvasása és a Honlapon történő vásárlás során a Honlapot kezelője által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Adatkezelő

Név: Radvánszki Széki Bettina egyéni vállalkozó

Levelezési cím: H-2621, Verőce Maros u. 38.

E-mail: info@betteebead.com

Telefonszám: +36304851163


A szerződéskötés és teljesítése során végzett adatkezelés típusai és ezekkel kapcsolatos tájékoztatás


Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja

Ha emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzám valamely termékkel kapcsolatban.

A Kapcsolat menüpont alatt kért adatok megadása azt a célt szolgálja, hogy az Adatkezelő kapcsolatba tudjon lépni Önnel, meg tudja adni a választ a kérdésére vagy kérésére. Személyes adatainak megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja az Adatkezelő felvenni Önnel a kapcsolatot.

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük, vagyis azon ügy elintézéséig, amelynek céljából megadta adatait.

Az adatkezelés jogalapja

A kapcsolatfelvétellel Ön hozzájárulását adja adatai kezeléséhez. Az Adatkezelő a megadott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A kapcsolatfelvételi űrlap, az email, illetve a levél elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulás tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulást bármikor visszavonhatja az Adatkezelő részére küldött írásbeli nyilatkozattal.

Adattovábbítás

A kapcsolatfelvételkor megadott adatait az Adatkezelő nem továbbítja harmadik személyek részére. Erre csak akkor kerül sor, amennyiben Ön panasszal él az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, mely esetében a vonatkozó jogszabályok szerint adatait elküldjük az illetékes hatóságnak, szervnek. Adatait a levelezőrendszerben tárolja az Adatkezelő, azok nem kerülnek továbbításra.


Vásárlás, rendelés feldolgozása, számlázás

Az adatkezelés célja

A honlapon való vásárlás során a rendelés teljesítése céljából szükséges megadnia személyes adatait, amelyet az Adatkezelő kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése érdekében kezel.

Amennyiben rendelést ad le a webshopban, akkor személyes adatainak megadása nélkül nem teljesíthető a megrendelés, tehát az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

A számlázással kapcsolatos adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama

A megrendelés során megadott adatokat az adóelévülési idő végéig őrizzük.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés megkötése és teljesítése.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

Adattovábbítás

A megrendelésben megadott személyes adatai közül nevét, címét és telefonszámát az Adatkezelő a megrendelés teljesítésében résztvevő postai szolgáltatást végző harmadik személynek jogosult kiadni, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében. Ezen kívül az Adatkezelő azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak jogosult a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük a személyes adataidat továbbítani, amely személy jogszabálynál fogva jogosult Széki Bettina egyéni vállalkozó működését, könyveit ellenőrizni. Adataid a Honlapot üzemeltető szerveren kerülnek tárolásra, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.


Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése.


Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]


Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].


A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]


További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 767 8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu


Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye:3200 Gyöngyös, Batsányi utca 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 999 0369

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu


A WEBSHOP ÜZEMELTETÉSE SORÁN VÉGZETT ADATKEZELÉS

A Honlap felkeresése, használata során többfajta cookie-t (sütit) vagyis fájlt, adatcsomagot telepít a honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére, azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a Honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A következő típusú sütiket használja a Honlap:

  • felhasználó által rögzített adatokat tároló süti;
  • munkamenet hitelesítési süti
  • fizetést támogató süti,

Ezen sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja az Adatkezelő az érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók. Ezen sütik élettartama a munkamenet befejeztével lejár, kivéve a rögzített adatokat tároló süti, melynek élettartama 2 év.

A Honlap ezen kívül további sütiket is használ:

  • követő sütik, melyek az érintett vásárlási szokását rögzítik,
  • statisztikai süti, melyek a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat az Adatkezelőnek.

E két utóbbi süti használatára kizárólag az érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. Ezen sütik élettartama 2 év.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "__ga" cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást a böngészőjéhez kapcsolódó kisegítő oldalakon találhat.

Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.


Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást kérjen az alábbiakról:

  • milyen személyes adatok kezelünk Önről,
  • milyen célból kezeljük adatait,
  • információt kérhet arról, hogy kinek továbbítjuk adatait,
  • az adatkezelés időtartamáról

A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

A hozzájárulás visszavonásának, személyes adatainak törléséhez való jog

Adatkezelési hozzájárulását bámikor joga van visszavonni, kérésére az adatokat töröljünk rendszereinkből, ha az adatkezelés jogszerűtlennek ítéli.

Azonban az Adatkezelő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, jogszabály kötelezi a megőrzésre, vagy ha a vásárlás már megvalósult, mely esetben számviteli kötelezettségünk a számlázási adatok megőrzése.

Még nem teljesített megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal jár, hogy a kiszállítást nem tudjuk telesíteni

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat

Korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben törlés helyett érdekei az adatkezelés korlátozását szolgálják. Kérheti a korlátozás jogát abban az eseten ha vitatja személyes adatainak pontosságát, az adatkezelést jogellenesnek ítéli - de jogi igény érvényesítése esetén fontos lehet -, nincs szükség adatkezelésre Önnek azonban jogi igény érvényesítése céljából szüksége van arra, esetleg tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő érdeke is megalapozhatja az adatkezelést.

Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Amennyiben kéri személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről kötelesek vagyunk mindenkit értesíteni, akinek továbbítottuk a személyes adataid a jelen Tájékoztató szerint.

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az Adatkezelőnek önkéntes hozzájárulása alapján megadott adatait más adatkezelő részére kívánja továbbítani, joga van kérni azok közvetlen továbbítását amennyiben ez technikailag megvalósítható, vagy kérheti az adatok rendelkezésre bocsátását.

A jelen tájékoztatóban szabályozott adatkezeléssel kapcsolatban felmerült jogait olyan módon gyakorolhatja, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzi azt az Adatkezelő felé, megjelölve, hogy mely jogot, mely adatot és milyen módon kívánja gyakorolni ezen jogokat.

Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el az Adatkezelő és bírálja el kérését legfeljebb 1 hónap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a kérelmező személye kétséget kizáróan beazonosítható legyen.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő nem megfelelően kezeli személyes adatait, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik személyes adatainak biztonságos kezeléséről, mindent megtesz azért, hogy megakadályozza jogosulatlan hozzáférését és megváltoztatását, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését, valamint védi a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő köelessége továbbá gondoskodni arról is, hogy minden olyan harmadik fél, akiknek az adatokat átadja, megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Holnapon történő adatkezelési tevékenységet.

Az Adatkezelő jogosult a jelen Adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététel hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben nem ért egyet jelen Adatkezelési tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.

Az adatkezelés csak azt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.